Wydawca:
Redakcja “Gazety Narzędziowej” i portalnarzedzi.pl,
26-600 Radom,
ul. Gazowa 4, lok. 214,

Redaktor naczelny
Sławomir Pinkas
s.pinkas@gazetanarzedziowa.pl

Redakcja:

Halina Bogusz, Marek Pudło,
Tomasz Jagiełło, Jan Krzos

Zdjęcia:
Sławomir Pinkas

REKLAMA
kom.: 507 703 916
email: redakcja@gazetanarzedziowa.pl

Skład i Fotoedycja:
Mariusz Olszewski

Druk Gazety Narzędziowej:
Colours Factory
64-920 Piła
ul. Wypoczynkowa 13

Administrator danych portalnarzedzi.pl nie wyraża zgody na przetwarzanie bez jego pisemnego zezwolenia  powyższych danych w celach mailingowych i telemarketingowych. Dane te służą wyłącznie do komunikacji z osobami zatrudnionymi w redakcji portalnarzedzi.pl oraz Gazety Narzędziowej i do tych celów można je zgodnie z prawem wykorzystywać.

Redakcja “Gazety Narzędziowej” i portalnarzedzi.pl

Regulamin Portalu Narzędzi

§1.
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
1. Usługodawca – Grupa Wydawnicza Plattinum Sp. z o.o., wpisana do Rejestru przedsiębiorców za numerem KRS 00000259610, NIP: 9482436165, REGON: 140563281,
2. Adres elektroniczny – redakcja@gazetanarzedziowa.pl
3. Portal Narzędzi – strona/portal internetowy znajdujący się pod adresem www.portalnarzedzi.pl, przy czym dotyczy to także wszelkich jego podstron,
4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Portalu Narzędzi w imieniu własnym bądź w imieniu osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
5. Regulamin – niniejszy regulamin określający działanie www.portalnarzedzi.pl.
§2.
1. Portal Narzędzi oraz wszelkie znajdujące się na nim treści (utwory, zdjęcia, filmy, znaki towarowe, artykuły) podlegają ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub części treści zamieszczonych w Portalu Narzędzi jest zabronione bez zgody Usługodawcy.
§3.
1. Użytkownik zobowiązuje się:
a. korzystać z Portalu Narzędzi w sposób zgodny z prawem,
b. korzystać z Portalu Narzędzi, w sposób nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich,
c. nie publikować na Portalu Narzędzi komentarzy o treści m.in.: o charakterze dyskryminacyjnym, o charakterze rasistowskim, powszechnie uznanych za obelżywe, nawołujących do nienawiści, o charakterze pornograficznym, itp.
2. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia komentarza umieszczonego na Portal Narzędzi bez zgody Użytkownika, w szczególności gdy wystąpi okoliczność określona w ust. 1c powyżej. Możliwe jest usunięcie komentarzy także w wypadku modernizacji/przebudowy przez Usługodawcę Portalu Narzędzi.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, zarówno cywilną oraz karną, za treść komentarzy umieszczonych na Portalu Narzędzi.
§4.
1. Usługodawca prowadząc, publikując oraz udostępniając Portal Narzędzi w sieci Internet umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z treścią, tj. artykułami, zdjęciami, filmami, które w chwili korzystania przez Użytkownika znajdują się na Portalu Narzędzi.
2. Usługodawcy może w dowolnej chwili usunąć treści opublikowane na Portalu Narzędzi treści (artykuły, zdjęcia, filmy). Usunięcie tych treści nie wymaga zgody Użytkownika.
§5.
1. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Narzędzi wymaga:
a. posiadania komputera bądź urządzenia mobilnego podłączonego do sieci Internet,
b. posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej na urządzeniu o którym pkt a. powyżej bądź innego programu pozwalającego zapoznać się z treścią strony internetowej.
2. Warunkiem publikacji komentarza na Portalu Narzędzi jest posiadanie przez Użytkownika adresu e-mail.
3. Użytkownik oświadcza, że został pouczony o tym, że Usługodawca wykorzystuje mechanizm tzw. plików cookies (dane zawarte w pliku tekstowym), który polega na zapisaniu na komputerze Użytkownika odpowiedniego pliku celem jego identyfikacji i na tej podstawie odpowiedniego dostosowywania usług i informacji do osobistych preferencji Usługobiorcy.
§6.
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności umieszczonej na Portalu Narzędzi.
§7.
1. Użytkownik posiada prawo do złożenia reklamacji w związku ze świadczoną przez Usługodawcę usługą.
2. Reklamację składa się za pośrednictwem poczty e-mail na adres redakcja@gazetanarzedziowa.pl lub w formie zwykłej pisemnej na adres Usługodawcy: Grupa Wydawnicza Plattinum Sp. z o.o., ul. Gazowa 4 lok. 214, 26-600 Radom.
3. Reklamacja w swojej treści powinna zawierać opis okoliczności będących jej podstawą.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie.
5. Użytkownik może podać w treści reklamacji dane osobowe, podanie danych może być niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
§8.
Na Portalu Narzędzi Usługodawca mogą zostać umieszczone odnośniki do innych stron internetowych (linki, banery reklamowe). W razie skorzystania przez Użytkownika z tych odnośników (linków) i przekierowania na inną stronę internetową niż Portal Narzędzi, Użytkownik zobowiązany jest do zachowania wymaganej ostrożności, w szczególności w razie żądania na tych stronach od Użytkownika danych osobowych, np.: imienia i nazwiska, adresu, nr konta bankowego, bądź innych danych osobowych Użytkownika.
§9.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Portalu Narzędzi.
2. Zmiany w Regulaminie dokonywane są poprzez jednostronne czynności Usługodawcy, a w szczególności poprzez ogłoszenie nowego regulaminu na Portalu Narzędzi.
3. Użytkownik jest informowany o zmianach w Regulaminie poprzez ich ogłoszenie na Portal Narzędzi.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.